Mushaf'n Yazlmas


Kur'an'n yazs tevkifi olup muhalefet etmek caiz deildir. Buna delil, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem'e gelen vahyi yazan ktiplerin bulunmasdr. Vahiy ktipleri Kur'an- bu yaz ile yazdlar ve Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem de onlarn bu ekilde yazmalarn kabul etti. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem'in hayat boyunca herhangi bir deiiklik olmakszn Kur'an'n yazl bu ekilde devam etmitir. Sahabeler de Kur'an- yazdklar halde onlardan hibirinin bu yaz ekline muhalefet ettikleri rivayet edilmemitir. Osman Radyallahu Anhu hilafete geince mminlerin annesi Hafsa Radyallahu Anha'nn yannda muhafaza edilen sayfalardan bu yaz ekline gre mushaflar oaltld ve dier mushaflarn yaklmas emrolundu.

Ayn zamanda Kur'an'n yazs o dneme kadar allagelen Arap yazsnn dnda bir yaz eklini ortaya koymaktadr. Bu farkllk, Kur'an'n yazsnn bir stlah olmayp yalnzca tevkifi bir yaz ekli olduundan baka bir anlama da gelmemektedir. Bu nedenle;

- الربا kelimesi Kur'an'da niin (ا) ve (ي) ile deil de (و) ve (ا) ile beraber الربوا eklinde yazld diye sorulamaz.

- Yine مائة kelimesinde (ا) ilavesi varken (مئة) kelimesinde ise elifin bulunmamasnn,  

- بأييكم kelimelerinin yazlnda (ي) harfinin iki defa yazlmasnn,

- Hacc sresindeki سعوا kelimesi  elif ilavesi ile yazlmken Sebe sresinde سعو eklinde elifsiz yazlmasnn,

- Dier ayetlerde elifle عتوا eklinde yazlan kelimenin Furkan sresinde elifsiz olarak عتو eklinde yazlmasnn,

- آمنوا kelimesi her yerde elifle yazld halde   باوء, جاءو, فاءو kelimelerinin elifsiz olarak yazlmasnn,

- Dier ayetlerde يعفو eklinde yazlan kelimenin Nisa sresinde elif ilavesi يعفوا الذي ile eklinde yazlmasnn; sebebi nedir? denilemez. Bu ekilde soru sorulamayaca gibi mteabih ayetlerin bir ksmnda baz harflerin hazfedilmesinin/drlmesinin; sebebi nedir? de denilemez.

-Yusuf ve Zuhruf sresinde قرءنا kelimesindeki elif harfi drlrken dier yerlerde elifle yazlmas da byledir.

-Yine Fussilet sresinde سموات kelimesinin yazlnda vav harfinden sonra elif harfinin yazlmas dier yerlerde ise hazfedilmesi,

ميعاد kelimesinin yazlnda elif mutlak olarak her zaman sabit kalrken Enfal sresinde ise elifin hafzedilmesi,

 - Nerede geerse gesin سراجا kelimesindeki elif sabit kalrken Furkan sresinde ise dnlmesi de ayndr.

Manada ve lafzda herhangi bir ihtilaf olmamakla beraber yaz ynnden tek bir kelimenin yazlmasnda sreler arasndaki bu farkllk, mushafn yazsnn ictihada veya anlaya dayanmayp iitmeye/vahye dnk bir olay olduuna delalet etmektedir. itmeye dayal olan her ey ise tevkifidir. Srelerin tertibinde ihtilaf olduu nakledilirken Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem'in gzleri nnde bu kelimelerin bu ekilde yazlmasndan dolay herhangi bir ihtilaf ortaya kmad gibi ayetlerin tertibinde de herhangi bir ihtilafn varlndan bahsedilmemitir. Bu da mushafn yazsnn tevkifi olduuna delalet eder. Resul Sallallahu Aleyhi Vesellem'in bu yaz eklini ikrar/kabul etmesi ve bu konu zerinde sahabenin icmas, lafz ve mana birlii ile beraber ayn kelimenin farkl srelerde farkl ekillerde yazlmas gibi olaylarn tamam, mushaflar zerinde bulunan kelimelerin yazl eklinin tevkifi bu yazya bal kalmann gerekli olduunun, bu yaznn dnda bir yaz ile Kur'an- yazmann haram olduunun, onda deiiklik yapmann kesinlikle caiz olmadnn apak delildir.

Burada; Resul Sallallahu Aleyhi Vesellem mmi idi yani okuma yazma bilmiyordu. Dolaysyla onun ikrarna, kabulne itibar olunmaz denilemez. nk Resuln yaz ekillerini bilen ktipleri vard ve onlar kelimelerin nasl yazldn Resule bildiriyorlard. stelik baz hadislerde de getii zere Resul Sallallahu Aleyhi Vesellem harflerin ekillerini biliyordu. Ayrca, yazdran ve yazanlar ayn kiiler olduklar halde ktipler, devlet bakanlarna ve krallara gnderilmek zere yazdklar mektuplarda, vahy geldii zaman sahifelere yazm olduklar Kur'an yazsnn dnda Araplarn alageldikleri normal yazy kullanyorlard.

Kur'an'n yazmnda Osman Radyallahu Anhu kulland yazya bal kalmak yalnzca mushafn tamamna has bir durumdur. Ancak bunun yannda, delil olarak kullanrken veya eitim amacyla veya baka amalarla tahta zerine mushafn dnda farkl bir yazm ile Kur'an- yazmak caizdir. nk Resuln ikrar ve Sahabenin icmas dierlerinde deil yalnzca mushaf zerinde gereklemitir, dolaysyla birbirlerine kyas yaplamazlar. nk mushafn yazsnn tevkifi oluu herhangi bir illete bal deildir. llet olmayan yerde kyas da olmaz, yaplamaz.