Senet Açısından Hadisin Sabit Olmaması
Hadisin Zayıf Olduğunu Göstermez


Hadisin kabul edilmesinde senedin kuvvetli olması şart sayılır. Ancak belli bir Hadisin senedinin zayıf olması aynı zamanda Hadisin kendisinin de zayıf olduğu hükmünün konmasını gerektirmediği bilinmelidir. Zira o Hadisin başka bir isnadının olması mümkündür.

Ancak bir Hadis imamı bu Hadisin bir başka isnadla rivayet edilmediğini belirtmişse durum değişir. İsnadı zayıf olan bir Hadisi bulan kimsenin “bu Hadis bu isnad ile zayıftır” demesi, bağlayıcı bir delil olmadıkça mutlak suretle metnin de zayıflığına hükmetmemesi en ihtiyatlı olan yoldur. Bu nedenle isnadın reddi Hadisin reddini de gerektirmez.

Sened açısından sabitliği gerçekleşmemiş olup da toplulukların birbirlerine nakletmeleri ile senede bakılmadan sıhhat kazanmış Hadisler vardır. Şunlar gibi;

لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ    "Varise vasiyet yoktur."[1]

الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ    "Diyet katilin yakın akrabası içindir."[2]

Bu durumda olan birçok Hadis vardır.


[1] Buhari; Tirmizi, Vesâyâ, 2046; Nesei, Vesâyâ, 3581; Ebu Davud, Vesâyâ, 2486; İbni Mace, Vesâyâ, 2704; Ahmed b. Hanbel, Müs. Şamiyyîn, 17004

[2] Tirmizi, Diyât, 1335; İbni Mace, Diyât, 2623