Home / News / YAZILAR / İnceleme / İLİM VE KÜLTÜR – İslâmi Kültür, Öğrenimde İslâm’ın Metodu, …
islam devleti default

İLİM VE KÜLTÜR – İslâmi Kültür, Öğrenimde İslâm’ın Metodu, …

İLİM VE KÜLTÜR            » İslâmî Kültür » Öğrenimde İslam’ın Metodu » İlimleri ve Kültürü Elde Etmek » Kültür Hareketi » İslam Dışı Kültürler Karşısında Müslümanların Tavrı    İLİM VE KÜLTÜR Lügatte; “adam bir ilim edindi”, “ilmin gerçeğini elde etti” “Bir şey hakkında ilim edindi”. “Onu öğrendi, bir şeyin ilmini gösterdi” denilir. Yine Lügatte (ثقف) “kültür” kelimesi; bir şeyi süratlice kavradı şeklinde kullanılır. Kelamı/sözü kavramak demek süratle onu anlamak demektir. İşte, kelimelerin kullanımında bu sözlük anlamları esastır. Ancak lügat anlamları ile ilgisi olan başka anlamlara ıstılah/terim olarak kullanılması da caizdir. “Fail” kelimesinin nahivde kullanılması gibi. Meşhur ve egemen olan; kelimelerin sözlük anlamlarıdır. Bunun için eskiler türü ne olursa olsun “ilim” kelimesini her bilgi için kullanmışlardır. İlimlerle bilgiler arasında ayırım yapmamışlardır. Sonradan insanlar akli bilgileri ve tabiatla ilgili bilgileri bütün insanlar için genel kabul eder olmuşlardır. Bir kısım insanlar ise nakli bilgileri onu nakleden her ümmete has saymışlardır. Sonra da “ilim” ve “kültür” kelimelerinin manaları ayrı ayrı belirli bilgilerle sınırlandırılmaya başlandı. Böylece ilim ve kültür kelimelerinin sözlük anlamlarının dışında ıstılahi anlamları oluştu. Bu ıstılahi anlamlarına göre her iki kelimenin anlamı şu şekilde olmaktadır: İlim; tabiat, kimya ve tecrübeye dayanan diğer ilimler gibi dikkatlice bakmak, deneye tabi tutmak ve ondan sonra bir neticeye varmak yoluyla alınan bilgilerdir. Kültür ise; tarih, lügat fıkıh, felsefe ve tecrübeye dayanmayan diğer bilgiler gibi istinbat, öğrenme ve haber alma yoluyla alınarak elde edilen bilgilerdir. Bu arada her ne kadar “kültür” kavramının kapsamı içerisine girse de tecrübeye dayanmayan fakat “ilim” kavramının içeriğine giren matematik, mühendislik ve zanaat gibi bilgiler vardır.  Bunlar her ne kadar kültürden sayılsa da her hangi bir ümmete ait olmaması nedeniyle ilim kavramı kapsamında değerlendirilir. Ticaret ve denizcilik gibi zanaata benzeyen fakat kültürle alakalı mesleklerin durumu da böyledir. Bunlar da ilimden sayılır ve her topluluk için geneldir. Ancak resim, heykeltıraşlık ve müzik gibi sanatlar ise kültür kavramı içerisine girerler. Bunlar belirli bir hayat görüşüne tabidirler ve bu nedenle de “özel kültür” sayılırlar. İlim ile kültür arasındaki fark şudur: İlim, evrensel olup özel olarak

Ayrıca...

BÜTÜN YÖNLERİYLE DEMOKRATİK SEÇİMLER

Kâfir Batının İslâm topraklarına pazarlamış olduğu İslâm’la uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bir küfür sistemidir…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir